RODO

 

Klauzula informacyjna - ogólna

Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach zwany dalej  DPS.

DPS wskazuje, że Inspektorem  Ochrony  Danych Osobowych w  DPS  w  Bobolicach   jest  KGN Consulting.

Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w DPS służy następujący adres  e - mail bobolice@domypomocy.pl, oraz numery telefonów :  94 318 73 32.

DPS w Bobolicach  wskazuje, że dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków statutowych, umów oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DPS w Bobolicach.  Oznacza to w szczególności :

a)      przetwarzanie danych osobowych w celu  wykonywanych zadań wynikających ze Statutu jednostki,

b)      przetwarzania danych  osobowych wynikających z realizacji korespondencji, w tym wniosków, petycji i innych dokumentów składanych przez interesantów,

c)      prowadzenie opracowań statystycznych,

d)      rozpatrywanie skarg i reklamacji,

Celem przetwarzania jest :

a)      wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b)      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c)      ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

d)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dane nie będą  przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu : załatwienia sprawy /obowiązywania umowy/ plus niezbędny okres archiwizacji a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do żądania od DPS w Bobolicach dostępu do danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji tej sprawy przez DPS w Bobolicach.