Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

 

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach do 25 roku życia realizują obowiązek szkolny. Zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej są one objęte nauczaniem indywidualnym lub zespołowym.  Dziewczęta niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Większość zajęć szkolnych odbywa się na terenie DPS. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli SOSW im. Nikifora Krynickiego w Bobolicach oraz SP im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach.

Zajęcia indywidualne prowadzone są w oparciu o diagnozę, zalecenia poradni oraz indywidualne możliwości i potrzeby dziewcząt zgodnie z opracowanym indywidualnym programem edukacyjno-wychowawczym. Zajęcia rewalidacyjne obejmują pracę z dziewczętami z zakresu: stymulacji polisensorycznej (percepcji wzrokowej, słuchowej, węchowej, smakowej i dotykowej); motoryki dużej i małej; koordynacji wzrokowo – ruchowej; rozwoju społecznego; mowy biernej i czynnej; naśladownictwa; funkcji poznawczych oraz samodzielności.

Zajęcia szkolne odbywają się w klasie zajęć rewalidacyjnych, Sali Doświadczania Świata, sali komputerowej, sali rehabilitacyjnej, w pomieszczeniach do hydromasażu oraz w ogrodzie.